Gallery

We hope to make this World Happier

ተጋሩ እንታይ ኽንገብር አለና? ብመጀመርታ ሰላምን ፍቅርን ንኹሉ ትግራዋይ ይኹነለይ ! ብምቕፃል ፣ ብወገነይ ከምተጋሩ እንታይ ኽንገብር አለና ?እንተይኮነስ, ከም ትግራዋይ አነኸ እንታይ እገብር አለኹ ?ኢልና ነንህድ ህድና ነብስና ንጠይቕ ! ቐጺልና ፣ ነቲ ዝጠየቕናዮ ህቶ ቕኑዕ ፣ዝኾነ self confess ምስ ሀብና ፣ ስህተታት ዝፍጠር ዘሎ ካባይ ጀሚሩ ብዝፍጠር ክፍተት፣ አነ ኾንኩ ህዝበይ፣ ናብዚ እዋናዊ ኩነታት ምብፃህና አነም ብቐጥታ ይኹን ብተዛዋዋሪ እጃመይ አለዎ! ዝብል ብህታዊ እምነት ክፈጥር(ኽንፈጥር ይግባእ)! ብወገነይ ከም አባል ሀደ ማ/ሰብ ቅኑዕ ይኹን ጎባጥ አስተዋጽኦ ኽገብር እኽእል እየ ጥራህ እንተይኮነስ ፣ማ/ሰብ ናይ ውልቀ ሰባት ምትእኽኻብን ሃበራዊ ናብራ ውፅኢት እውን እዩ! ብወገነይ እዚ ዝመስል ብህታዊ ዘተ ምስ ነብሰይ ገይረ (ጌርና)ዕልባት ምስ ሀብናዮ ፣ ድኽመታትና ወለል ኢሉ ስለዝርአየና ፣ ብቕኧት ደረጃ ትምህርትና,ናይ ምርዳእን ናይ ምግንዛብን ዓቕምና ብዝፈቕዶ መንገዲ ፣ እቲ አብ ተጋሩ ዝንሄ ፣ ስነልቦናዊ , ፖለቲካዊ ,ማህበራውን, ብህታዊ ፀገማት ታሪካዊ አፈጣጥርኦምን ብቐሊሉ ክንርድኦን፣ ተረዲእና ድማ ከም ተጋሩን(ትግራዋይን)ናይ መፍትሂ አካልን(አካላትን)ክንከውን ንኽእል ኢና ኢለ ይአምን ! ብወገነይ ፣ሰባት እዙይ ጌሮምኒ ፣ እዙይ በዲሎምኒ ፣ እወ ንሱ ዳአ/ ንሳ ዳአ ፣አበይዳንኡ/አበይንዳናአ ፣ እናተባሃለ ብስምኢትን ፣ ብሆያ ሆየን ፣ ዝመርሆ ዝነበርኩ ናብራ ኽዝክሮ እንተለኩ ፣ ክንደይናይ እቲ ዘእበየኒ ፊውዳላዊ ስርኧት ፣ ህሊናይ ቐይዱ ሂዙኒ ከምዝነበረ ዋላዃ እንተተረዳእኹዎ ፣ ድሁር አተሃሳስባን ፣ግትር ዝበለ አነ ጥራህ እፈልጥ ዝብል ቅዋም ግን ብቐሊሉ ዝሀስስ ኮይኑ አይረኸብክዎን ! ንፀገመይ አፍልጦ (Awareness')ብምሃብ ፣ ምስ ደቐይ ለይትን ቀትርን እናተጋራጨና ፣ ንዚ ህዚ ሂዘዮ ዝንሄኹ ስብእና በፂሄ ! ቅድም ቀዳድም “አብ ባዕልኻ ክበጽህ ዘይትደልዮ ግፍእን በደልን ፣ አብ ካልኦት አይትፈጽም” ቐጺሉ እንተኺእልካ ንኻልኦት ሀግዝ ፣ እንተዘይ ክኢልካ ፣ ናይ ካልኦት ብዘይ ምውሳድን, ብዘይ ምምናይን፣ ናይ ሰላም ሂወት ንበር (ንንበር)! ተጋሩ አብዚ ህዚ እዋን ሽግራት, ዘይምርግጋእ, ዘይ ምድምማጽ,ዘይምክብባርን ዝመሳሰሉ ክፍተታት ይርአየና አሉ !እወ ትኽክል ! ንምንታይ ?እንታይ ረኺቡና ?ንዝብል ህቶ ድማ ዝተፈላለየ መልሲ ይውሀብ እሰምእ ፣ ገሊኡ መልሲ ናብ ውልቀ ሰባት ፣ ገሊኡ መልሲ ናብ ድርጅት ፣ ገሊኡ መልሲ ናብ መንግስቲ ፣ ገሊኡ መልሲ ናብ ብአዴን ፣ ገሊኡ መልሲ ናብ ሻእብያ ፣ገሊኡ መልሲ ናብ ግንቦት 7 ፣ ገሊኡ መልሲ ናይ ወጻእ ሀይልታት !የህፍር አምሃሩ ክትርቱ (የአባየን እከክ ለእማየ ልክክ ይብሉ)እቲ ሀቂ Either we like it or not, we are the problem ! me & you are the problem of our problem ! ናይ ሽግረይ መንስዔ, አነ ባዕለይ እየ !ብአንፃሩ ድማ ናይ ሽግረይ መፍትሂ ድማ አነ እየ !ፒርየድ !!!!! ሙሁራት ትግራይን, ፖለቲከኛታት ትግራይን ፣ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ካብ መሰረቱ ፣ ብፍላይ ንዝሀለፉ 27 ዓመታት ክንዲ እቲ ክኽየዶን ክስርሆን ዝግቦኦ ስለዘይተሰርሀ ፣ ን27ዓመት ዝዘራእናዮ ንኧጽድ አለና ፣ እዙይ እዪ ጸገምና ፣ ተጋሩ ከምተጋሩ ናብ ካልኦት ፣ ዓፃብኧቲ ካብ ምውጥዋጥ ፣ ፍልፍል መሰረት ጸገምና ባእልትና ኢና ኢልና ምስ አመና ፣ እሞ ዳአኸ ?ዝብል ኧርሰ ነቐፌታ ፣ individually & collectively ምትእምማን ምፍጣር የድሊ ! አብዚ ዝንሄናሉ መበል 21ክ/ዘመን፣ ፓለቲካውን ማህበራውን አመራርሃ፣ ካብ ኢድ ውልቀ ሰባትን, ፖለቲካዊ ፓርቲ፣ ጸቕጥን እናወጸ ፣ ናብ ስነ ሃሳብን, ሳይንስን እናተቐየረ አብዝመጽአሉ እዋን ፣ ወዲ ሰብ ግሎባላይዜሽን (ዓለም ለኻውነት)አብዝዝምረሉ እዋን ፣ ንህና ግን ብአውራጃን,ብኧሌትን ፣ብፓለቲካዊ አፋላላይ ንቃተል ንውኧል ማህበረ ሰባት ኢና !እዙይ እዩ ስልጣኔታትና !እዚአ እያ እታ ሀቂ !ከመይ ንተአረም ?ከመይ ጌርና ከም ተጋሩ ብት ዝፈላልየና ፣ተፈላሊና,ብቲ ዘሳማመኧና ሀቢርና ክንሰርህ ንኽእል ?እዙይ ድማ እዩ ከም ወለድና እኒ ስሁል ሚኬዔል,ሃጸይ ዮውሃንስ,ራስ አሉላን, ጠ/ሚ መለስን፣ አየ ተጋሩ ዘብለና ፣ እምበር ዝነበረ እና ደለዝካ, ሀዱሽ ጀግንነትን ማንነትን ክትፈጥር ላህ ምባል ፣ዝሃለፈ ታሪካ ንኻልኦት ምህዳግ እንትኸውን ፣ ባእልኻ ዘናአስካዮ ታሪካን ማንነትካን ካልኦት ፣በት ናይ ባዕልኻ ድኽመት አትዮም ከናእሱኻ እንትጅምሩ ፣ አኻኪ ዘራፍ ምባል አይ ትግራዋይነትን ፣ አይናይናን ፣ አይናይወለድናን ! ታሪኽናን ፀጋታትናን ዘይኮነ መልክዕን ትህዝቶን ዝውሀቦም ዘሎ ንምንታይ እ ዩ ? ናህና ሙሁራት ተጋሩን, ፖለቲከኛታት ትግራይ፣ ቀደምስ ሀይለ ስላሴ ዓጊቱና ፣ ደርጊ ዓጊቱና ይባሃል ኔሩ ሎሚ ኸ ?እዙይ ድዩ ኔሩ መቃለሲ ወያናይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ?ህዝቢ ትግራይ ናይ 3ሺህ ፣ ኢትዮጵያ ናይ 3ሺህ ዘመን ታሪኽ አለዎ እንትባሃል እቲ መሰረቱ እናለቐቐ ናብዝ በጺህናዮ ዝንሄና ቅልው ላው ክንአትው ዝገበረና ናይ ባኧልትና ናይ ተጋሩ ድኽመት እዩ ፣ ባዕልና ተጋሩ ኢና (እቲ ሀደ ብግርሂ፣ እቲ ሃደ ብጉርሂ ይብሉ ወለድና)ትግራይ ናይ 43 ዓመት ታሪኽ ጥራህ ከምዘለዋ ፣ ታሪክ እን ካሌብ,ዔዛና,ሲዛና ራእሲ ስሁል ሚካዔል,ሃጸይ ዮውሃንስ ,ራእሲ አሉላ እን መለስ እኒ አሞራው እኒ ሃየተይ ሃየሎም ፣ ንህና ዘይኽበርናዮምስ ፣ ካልኦት ከኽቡርልና ምጽባይ ፣ እዙይ እዪ ጸገምና ! ተጋሩ ንሃትና ገፊእና ,በዲልና ብካልኦት ንኽንፍቶ ህዝብና እንብድል ፣ እዙይ እዩ ጸገምና !ብህልኽን ፣ ትዕቢትን ዝተወጠርና ገታራት ፖለቲካዊ ሚዛና ብፓለቲካዊ ጥቕሚ እንመዝን፣ እዙይ እዩ ጸገምና ! ብሹምን ብመርአያን እንአምን ,ትምህርትና ፖለቲካዊ ብቕኧትና ፣ ብይቕሬታን ምርድዳእን ፣ ካብ ምእማን ፣ ብህልኽን,ቂምን ,ማእሰርትን, ተንኮልን እንአምን ምስ ግዚኡ ክንልወጥ ዘይንኽእል ግትራት ስለዝኾና ነዚ ወሪዱናን፣ በፂህናዮን ዝንሄና ብርኪ ተጠየቅቲ ንህና ባዕልና ኢና ፣ እዙይ ነንህድህድና ተጋሩ ዐሚና ክንቅበል እንትለና ጥራህ እዩ ቕኑእን ግልጽን መፍትሂ ክንረክብ እንኽእል ! ካልኦት ዝገብርዎ ይፈልጡ እዮም ፣ ብድንገት ዝኾነ ነገር የለን(politics is a dirty game )ዝባሃል እውን ነዙይ እዩ ! ተጋሩ ከም ተጋሩ, እዚ ዝባራዕ ዘሎ ሀዊ ፣ቀስ እናበለ ነናብ ገዛና ክአትው እዩ ፣ህዝቢ ከም ህዝቢ ሀድነቱን ህልውንኡን ባዕሉ ክህሉ አለዎ፣ እቲ ምንታይ ህዝቢ ነባራይ ስለዝኾነ ፣ ውልቀ ሰባት፣ ፖለቲካዊ ድርጅትን መንግስትን ግን ተላዋዋጣይ እዩ !አብ ትግራይ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ውድብ፣ ብውልቀ ሰባት ዝተፈጠሩን ፣ ዝፍጠሩን ስለዝኾኑ መተአማመኒ(guaranty) ዝብሀል ነገር የለን !የብሎምን እውን፣ እዚ ህወህት ማለት ህዝቢ ትግራይ ማለት ፣ሀሶትን ፖለቲካዊ ቁማር እውን እዩ! ህዝቢ ከም ህዝቢ ግን ዓለም ኻብ ዝተፈጠረትሉ እዋን ጀሚሩ እንሄ ሃደ ወለዶ እንትሃልፍ ብቲ መፃአይ እናተተከኧ ፣ አባና በፂሁ እንሄ ፣ አነ,ንስኻ, ንስኺ ድማ ናይዚ ወለዶ እዙይ አካል ኮይና ንነብር አለና ፣ እሞ ዳአ እቲ ዘየቋርጽ ዝግመታዊ ከይዲ መነባብሮ ወዲ ሰብ ፣ ተፈጢርካ,ኧቢኻ ኔርካ ምሟት እንድህር ዄይኑ ፣ ናይ ተፈጢርና ከምዝነበርና ዝዝክር ሀድጊ ምግዳፍ እንተተዃኢሉ እሰየ ፣ታሪኽ ምግዳፍ ! እንተዘይ ኾይኑ ግን ናብራ ካልኦት እናሃመስካ ተፈጥሮ ዝለገሰቶም ሰላምን ፍቕርን ቕንዕና ብዘይ ምብራዝን ብዘይ ምምንዛዕን ተሃባበርቲ ኾይና ሰላምን ፍቕርን አብ ሂወትን ናብራን ወዲ ሰብ ክእምብብ ንግበር ፣ የቐንየለይ ሙሉጌታ በሪሁን ካብ ካናዳ

Become a Volunteer

Join us for a better life and beautiful future

OTNAA

OTNAA is organizational network of Tigrians from all over the world.

Choose your language

Follow Us

Search