Client 1
Client 2
Client 3
Client 4

Story About
What We Do

The five Principal Pillars of OTNAA programs are:

  1. Establishing a Global and Competent Independent Tigreans’ Media,
  2. Education and Human Empowerment Programs
  3. Human Right and Assistance Programs,
  4. Promotion of Intercultural Communication & Technology (PICT) and
  5. Research and Development for Evidence Based Continental Programs.
Make Sponsor
Make Sponsor
You can make lasting change in children's lives by helping provide nutrition and health, childhood development and education services.
Sponsor A Child
Sponsor A Child

Transform the Life of a Child in Need: Sponsorship provides essential aid and education to improve the well-being of children.

Make Donation
Make Donation

for charitable purposes and/or to benefit a cause in various forms, including cash offering, services, new or used goods including clothing, toys, food, and vehicles, emergency, relief or humanitarian aid items, development aid support, medical care needs as i.e. blood or organs for transplant, technologicalproducts and imaging machines, other charitable gifts of goods or services in kind.

Become A Volunteer
Become A Volunteer
Help us in attaining Accountability (citizens hold
governments and companies
to account, 
Power (All People Can
Make Their Voices Heard
Equall ) and
Opportunity (Women and
Other Excluded Group
Gain Economic and
Social Opportunities and
Resources) etc
16729384_10206513394313389_4180626793194941417_n.jpg

An Important Event From Charity

ሳዕቤናት ናይ ሕጊ ልዕልና ዘይምኽባር

 

ዋላኳ ብጽሑፍ ናብ ኣንበብቲ ብምቕራብ ኣዕሙቕ ኣቢልና ክንዛተየሉ ምግባር እንተዘይተኽኣለ ብዛዕባ እዙ ርእሲ እንካብ ምሕሳብን ምስትንታንን ዓዲ ዝወዓልናሉ ዕለታት ዉሱን ምዃኑ ንኹልና ርዱእ ከምዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኸውንን። እዙይ ከዓ ሱቕ ኢሉ ንሓዳ እንካብ ምፍታው ወይ ምጽላእ ዝለዓል ኮይኑ ዘይኮነስ ዓንዲ ሑቐ ናይ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ዕብየትን ምዕባለን ስለዝኾነ እዩ። ሕግታት ተፈጥሯዊን ማሕበረ-ሰባዊን እሊና ኣብ ክልተ መቒልና ክንርእዮም ንፈትን።

እቶም ተፈጥሯዊ ሕግታት እንብሎም ኢድ ደቂ ሰባት ዘይኣተዎም ብተፈጥሮ ዝተዓደልናዮም ኣብ ምንባርን ዘይምንባርን ህይወት ዘለዎም ኩሎም ወሳናይ ተራ ዝጻወቱ እዮም። ከም ኣብነት ምብራቕ ኮነ ምጽዳቕ ፀሓይ፣ ንህልውና ህይወት ዘለዎ ፍጡር ወሳናይ ዝኾነ ንጹህ ኣየር (ኦክስጂን)፣ እንሰትዮ ማይ፣ እንዘርኦ መሬት ………. ወዘተ ምጽራሕ ይከኣል። እዚኦም ምስዙ ሐዚ እንርእዮ ጭካነ ደቂ ሰባት ኣዛሚድካ እንትረኧ እሰይ እንቋዕ ኣብ ኢድ ደቂ ሰባት ኣይኮኑ ዘብል እዩ።

ብኻልኣይ ደረጃ እቱ ማኅበረሰባዊ እንብሎ ሕጊ ከምቱ ተፈጥሯዊ ሕጊ እንካብ ቁጽጽር ደቂ ሰባት ወፃኢ ብዘይምዃኑ ጉልበት ዝወነነ ዘበለ እንትደሊ ዝምንዝዖ ንኣገልግሎቱ ዝጥዕሞ መሲሉ እንትረኣዮ ከዓ ከከም ዝምሽዎ እናመጠን ዝህቦን ዝኸልኦን እናኾነ እዩ መጽዩ። ብፍላይ ምስኩነታት ሃገርና ኣተኣሳሲርካ እንትረአ ክንዲ እናማዕበለን እናጎደነን ክንዲ ዝኸይድ፣ እናዝለቐን እናተሸምረረን ኣብ ምኻድ እዩ ዝርከብ። ንኣብነት መቕረባይ እዙ ጽሑፍ ዝተወለደሉን ዝዓበየሉን ከባቢ ትግራይ ቀዳሞት ወለድና ወከልቶምን ኣማሓደርቶምን እንትመርፁ ብዘይ ናይ ማንም ባዓል ሥልጣን መንግሥቲ ኢዲ ኣእታውነት እዩ ዝግበር ነይሩ። እቱ ህዝቢ መራሕቱን ወከልቱን ይመርጽ ምህላዉ’ውን እንኳይዶ መንግሥቲ ብዓቢዩስ ጎረበት እውን ኢዱ ናይ ምእታው መሰል ኣይነበሮን። ህዝቢ’ውን ዝበዝሕ ድምጺ ንዝረኸበ መራሒና ኢኻ ብምባል ቆጽሊ ግርቢያ ኣብ ርእሱ ብምንባር እስካብ ዝቕጽል ምርጫ ንኽመርሖ ሹመቱ ብድምጹ የጽድቐሉ ነይሩ። ኣብቱ እዋን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ፍትሕን ብድልየት እቱ ተሻዋማይ ዘይኮነስ፣ ብድልየትን እምነትን እቱ ተገልጋላይ ህዝቢ ይካየድ ነይሩ። ፍትሒ እንትጎድል እቱ ተገልጋላይ ሕብረተ-ሰብ ፍትሒ ይጎድል ከምዘሎ እንትዕዘብ፣ ገሊኡ ብማሰ፣ ገሊኡ ብመልቀስ፣ ገሊኡ’ውን ብግልጽ ኣብ ዋዕላ ህዝቢ ብምቅላዕ ጌጋ ክእረም ይግበር ነይሩ። እዙይ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ካሊእ ሃገር ዘይኮንስ ኣብ ሃገርና ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። ሎምኸ! እዙ ብጊዜ ኣቦታትና ዝነበረ ፍትሕን ሥርዓትን ኣሎዶ? የለን እዩ እቱ ሓቂ መልሲ! ሎምማ እቱ ማሕበራዊ ሕግን ፍትሕን ሥርዓትን ተዓጺፉስ፣ እቱ ንኽመጽእን ብተግባር ክትርጐምን ናይዞም ብሉጻት ቀያሕትን ጸለምትን ህይወት ዝተኸፈሎ ቃልኪዳን ተጠሊሙ ህወሓት ባዕሉ ሕግን ፍትሕን ኣብዝኾነሉ ኩነታት ኢና እንርከብ። እዙይ እንትባሃል እቱ ኣሽዑ እዋን ዝነበረ ኣሠራርሓን ኣወሃህባ ፍርድን ጽያፍ ዘይወፆ ነይሩ ማለት ከምዘይኮነ ኣንባቢ ክርደኦ ይግባእ። ኣብቱ እዋን ከምዙ ሎሚ መራኸቢ ሓፋሽ ዘይነበረሉ፣ ሰባት እንካብ መረበቶም ወጺዮም ናይ ካልኦት ዝሐሸ ልምዲ ከመሃሩ ዝከኣለሉ ጊዜ ኣይነበረን። እታ ቀንዲ ናይ ማሕበራዊ ሕጊ መሠረት ተገይራ እትውሰድ ዝነበረት ውሽጣውን ግዳማውን ጸገማት ብምእላይ ናይቱ ዝምልከቶ ማኅበረ-ሰብ ሰላም ምሕላው እዩ ነይሩ። ኣብዙይ ሽማግለታት ዓዲ ዝጻወትዎ ዝነበሩ ተራ ኣቕሊልካ ዝረአ ከምዘይነበረን ክሳዓ ናይ ቀታልን መዋትን ጉዳይ ብምርኣይ ብሽምግልና ፍታሕ ዝህቡ ከምዝነበሩን ክፍለጥ ኣለዎ። እቱ ማሕበረ-ሰብ’ውን እቶ ሽማግለ ዓዲ ዝህብዎ ውሳነ ይኣምነሉን ይቕበሎ ነይሩ። ምኽንያቱ ከዓ ምንም ዝሕባእን ዝሽፈንን ዘይነበሮ፣ ኩሉ ነገር ንተዓዛባይ ህዝቢ’ውን እንተይተረፈ ኣብ ቅሉዕ ኣደባባይ ዝግበር ስለዝነበረ ጉቦ ኣይነበሮ ካሊእ ዘይረአ ማሕለኻታት ኮነ መፃወድ ስለዘይነበሮ ህዝቢ ዓጊቡሉን ተቐቢሉዎን እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ህዝቢ ስለዝኣምነሉ ከዓ ተቐባልነት ረኺቡ ፍታሕ ኮይኑ ሰሚሩ ይነብር ነይሩ። ስለዝኾነ’ውን ዝጎደሎ እናሟላእካ፣ ጎዳኣይ ጎኒ ዘለዎ’ውን ምስቶም ዓበይቲ ዓድን ሽማግለታትን እናመኸርካ፣ ህዝቢ ይጠቕመኒ እዩ ኢሉ ብልቡ ኣሚኑ ንክቕበሎ ኣብ ክንዲ ምግባር፣ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ፖለቲካ እናተገምገመ ዝነበረ ብምፍራስ ናብ ዝሓሸ ክንዲ ምዲያብ ካድረታት ውድብ ከምድላዮም ዝዕንድሩሉ ቀይድ ኣልቦ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ብዙ ምኽንያት ከዓ ህዝቢ ኣብቱ ዝወሃብ ፍትሒ እምነት ንኸይነብሮ እናተገበረ ይርከብ።

እዙ ኣካይዳ ብእዋኑ ዝምከተሉ ኩነታት እንተዘይተፈጢሩ ሳዕበኑ ከቢድ እዩ ክኸውን። እዙ ሎሚ ኣብ ትግራይ እንዕዘቦ ዘሎና ኩነታት ከምቱ ዝንሀዉ ሰላም ገይሩ ነዊሕ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን። እቱ ዝዝረብን ዝትግበርን ሰማይን መሬትን እናኾኖ ህዝቢ ንቱ ዝትግበር እናረኣየ ንቱዝንገር ምድማጽ እንካብ ዝሓድጎ ጸኒሑ ኣሎ። እዙይ ማለት ህዝቢ ብዓይኑ ዝርእዮን መራኸቢ ሓፋሽ ዝዝረብን ከምዘይጠዓዓም እንካብ ዝርዳእ ቀኒዩ ኣሎ። ኣብ መንግሥቱ እምነት ዝሰኣነ ህዝቢ እንታይ ክገብር ከምዝኽእል ንህወሓት ምንጋር ንቐባሪ ከምርዳእ ዝቑጸር እዩ ክኸውን። ህወሓት ቁስልን ሕማምን ህዝቢ ማእገር ስለዝገበረ ጥራሕ ከምዝተዓወተ ዋላኳ ሎሚ ሥልጣን ጋሻኡ ገይሩ እንትረሰዖ ይፈልጦ እዩ። ብምዃኑ’ውን ፍትሒ ዝሓረሞ ህዝቢ ጊዜደኣ ይወስድ ይኸውን እምበር ምልዓሉ ዘይተርፍ እዩ።

ፍትሒ ንሙሉእ ሕብረተ-ሰብ ብማዕረ ክተገልግል እስካብዘይከኣለት ህልውና የብላን። ሕግን ፍትሕን ማዕረ ኣገልግሎት ምሃብ እንትቋረጽ ሲዒቡ ዝመጽእ ኣድልዎ እዩ። እቱ ኣድልዎ ኸዓ ንውሑዳት ኣርቢሑ ንብዙሓት ስለጎድእ እቶም ሎሚ ኣበይ ከይበጽሑ ተባሂሎም ዝግፍዑ ዘለዉ ብዙሃን ኣብ ርእሲ እቶም ውሑዳት ወነንቲ ሕግን ፍትሕን እንትለዓሉ መምለሲ ዘይብሉ እዩ። ማሕበረ-ሰብ ከም ማሕበረ-ሰብ ብሕግን ርትዕን እንተዘይተመሪሑ ከምዝጠፍእን ዝጣፋእን ስለዝፈልጥ መድሓኒት ንኽእልሽ ናብዝግደደሉ ኩነታት እናተደፍአ እዩ ዝርከብ። እዙ መንእሰይ ወለዶ እናተዓዘቦ ዝዓቢ ዘሎ ሕግን ፍትሕን ዝረክብ ሥልጣን ዝሓዘን ናይቱ ሥልጣን ዝሓዘ ኣገልጋልን ብምዃኖ እዩ። ብዙ ኣገባብ ዝዓቢ ተካኣይ ወሎዶ ዝምነዮ፣ እንተተኻኢሉ ብዓቢዩ ሥልጣን ምሓዝ፣ ኣንተዘይተኻኣለ ከዓ ኣገልጋሊ ባዓል ሥልጣን ምዃን ምምናይ እዩ። ዝመሃሮ ዘሎ ንሱ ስለዝኾነ ኣይፍረዶን። ኣብነት ኮይኑ ሰላምን ብልጽግናን ዝመጽእ ሕግን ፍትሕን ንኹሉ ዜጋ ብማዕርነት እንተገልግል ከምዝኾነ መርኣያ ዝኾኖ መሪሕነት ምርኣይ ሕርሚ ኮይኑዎ እዩ ዝዓቢ ዘሎ። ሕግን ፍትሕን ዘየተግብርን ብሕጊ ተቐይዱ ዘይኸድ ህዝቢን ዝጽበዮ ዕድል ከምቱ ናይ ዘመነ-መሳፍንቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዘመን፣ ዝበለጸ ሓይሊ ዘኻዕበተ ውልቀ መላኺ እናተልዓለ እናገበሮ ምንባር እዩ። መንእሰይና እዚኣ ክፈልጣ ኣለዎ።

ኣብዙይ ሕግን ፍትሕን ነጊሱ እዩ ንዝብሉ ወገናትና ክቐርብ ዝግበኦ ጥያቔ ኣሎ። ሕግን ፍትሕን ዝነገሰ ነመን እዩ? እቱ ቀንዲ ኣፈላላይ ዘሎ ንዙ ጥያቔ እዙይ ኣብ ምምላስ እዩ። ንዙ ጥያቔዙይ እቶም ተጠቀምቲ ናይዙ ሥርዓት ዝህብዎ መልሲ ምስቱ ሓፋሽ ህዝቢ ዝህቦ መልሲ ኣይቃዶን። እቱ ሓፋሽ ህዝቢ ሕግን ፍትሕን ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ እናበለ እንትእልሻ፣ እቶም ነጊሳ ኣላ ዝብሉ ግን ኣውያትን ቃንዛን እቱ ዝደለያዘሎ ሓፋሽ ኣይርደኦምን ኣይስመዖምን’ውን። እዙ ኣፈላላይ እዙይ ሱቅ ኢሉ ተዓሪቑ በሓደ ንነዊሕ ክጓዓዝ ኣይኽእልን። ኣብ ሞንጎ ክልቲኡ ኣረኣአያ ዘሎ ኣፈላላይ ብተራ ሽምግልና ዝዕረቕ ኣይኮነን። እቱ ሓፋሽ እታ ተሓጺራ ዘላ ሕግን ፍትሕን ርትዕን ብዘይ ምንም ምሽርራፍ እስካብዘይረኸባ ተገዛኣይ ኮይኑ ክነብር ዝኽእል፣ ዓቕሚ እስካብ ዘጥሪ ጥራሕ እዩ። እታ ሃገር ግን ናይ ኩሉ እያ ንኹሉውን ትምልከትን ተድልን እያ። ኩሎም ደቂ ታሃገር’ውን ንታ ሃገር የድልዩዋ እዮም። ስለዝኾነ’ውን እቱ ዓማጻይ እንካብ ናይ ዓመጽ ተግባራቱ ተቖጢቡ ብታኩሉ ህዝቢ ዝመሓደረላ ሕግን ሥርዓትን ክመሓደር ድልዉነት ክህልዎን ከተግብሮን ይግባእ። እዚኣ ከዓ ንጽባሕ ዝበሃል ዘይኮነስ ሎሚ ኣብ ተግባር ክረአ ዝግባእ እዩ ነይሩ።

እዙይ እንካብ ኮነ፣ ህወሓትከ ነዙይ ንምትግባር ይኽእልዶ? ዝብል ጥያቄ ምልዓል ኣገባብ ይኸውን። ብዙ ፀሓፋይ ዓይኒ እንትረአ ህወሓት እዙይ ንምቕባልን ንምርዳእን ናይ ዓቕሚ ድሩትነት ኣለዎ። ናይ ዓቕሚ ውሱንነት እንተዘይህልዎ ነይሩ ማዕረ መሰል ዜጋታት ንምኽባርን ንምርግጋጽን እቱ ዓሰርተ ሸውዓተ ኣብ መይዳ ዝነበረሉ ዓመታት ሓዲግካ መንግሥታዊ ሥልጣን እንካብ ዝጭብጥ ዒስራን ሸውዓተን ዓመት ቀሊል ኣይኮነን። ይኹን እምበር እናገደዶ እምበር እናሐሾ ክኸይድ ኣይረአን ዘሎ። ሎሚ ንውድብ ዘፈርሕ ህዝቢ እምበር፣ ንህዝቢ ዝፈርሕ ወይ ዘኽብር ውድብ የብልናን። ስለዝኾነ’ውን ኣብ ርእሲ ህዝቢ ምዕንዳር እምበር ንህዝቢ ብሕግን ብፍትሕን ምምሕዳር ኣይከኣለን ወይ ኣይደለየን። ናይ መራሕቲ ህወሓት ኣረኣእያ ኩሉ ጊዜ ገዛኣይ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንኽነብር እንካብ ምድላይ ሓሊፎም ናብ ኣምልኾ እስካብ ምልዋጥ ዝበጽሕ ፀቕጢ ብካድረታቶም ኣቢሎም ንኸስርፁ እዮም ዝፅዕሩ። ዝተፈለየ ሓሳባት ምትእንጋድስ ይትረፍ ንምስማዕ’ውን ድልዋት ኣይኮኑን። እንካብ ኣረኣእያ ህወሓት ዝፍለ ኣረኣእያ ብምንጽብራቖም ዝተፈላለየ ሰበባት ብምፍጣር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ተጋሩ ቁጽሮም ቀሊል ኣይኮነን። እዞም ከምዚኦም ዓይነት ኣሰራርሓታትን ፍጻመታትን ምስቱ እንምነዮ ሰላማዊ ማሕበራዊ ህልውና ማሕበረ-ሰብና ዘይሳነዩ እዮም። እዙ ድጉል ሓዊ እዙይ ብእዋኑ ክእለ እንተዘይተኻኢሉ ደቅናን ደቂ ደቅና እንታይ ከምዘጓንፎም ግሁድ እዩ። ስለዝኾነ’ውን መናኣሰይ ተጋሩ መፃእ ናያቶም ስለዝኾነ ብእዋኑ ክቃለስዎ ይግናእ። እንተዘይኮይኑ ግን ተታሕዝኻ ናይ ምጥፋእ ዕድሉ ዝለዓለ እዩ ክኸውን።

ብምቕጻል ንመርኣያ ዝኣክል እካብቶም ተጓዲሎም እንብሎም ሕግን ፍትሕን ዝተወሰኑ ዓበይቲ ዝኾኑ ኣብነታት ንርአ።

ብ1990 ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ሻዓቢያን ብደረት ዝተጎልበበ ወራር ሻዓቢ ንምምካት ዝተገበረ ሽቶኡ ዘይወቕዐ ውግእ እንትንላዓል፣ ኣብቲ እዋን ሻዓቢያ እንካብ ዶባት ትግራይ ጨውዩ ዝወሰደቶም ገባራትን ካህናትን መናእሰይን ከምዘለዉ ዘይፈልጥ ትግራዋይ ኣይህሉን። እዚኦም ተጋሩ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋ እዮም። እንካብ ዝጭወዩ ዕስራ ዓመት ገይሮም። ዜጋታትና ተጨውዮምና ኣለዉ ኢሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ንማሕበረ-ሰብ ዓለም ዘመልከተ ኢትዮጵያዊ ባዓል ሥልጣን ተራእዩዶ ይፈልጥ? ብዛዕባ እዞም ዝተጨወዩ ዜጋታት ደቂ ኢሮብን ዛላንበሳን ብዙሕ ጊዜ ኣውያት ኣስሚዖም ሰማዒ ሲኢኖም። ብ2004 ዓ ም ኣብ ክልል ዓፋር ኣርታአለ ከባቢ እንካብ ጀርመን፣ ሃንጋሪን ኦስትሪያን ዝኸዱ ቱሪስት ነብሲ ይምሓር ሓሙሽተ እንትቕተሉ ዝቆሰሉን ዝተጨወዩን ነይሮም። ኣብቱ እዋን መንግሥቲ ኢትዮጵያ ዘርኣዮ ምንቅስቓስን ድፊኢትን ዘስደምምን ዘሐጉስን ነይሩ። እንታይ እዩ ፍልልዩ? እቲኦም ቀዲሞም ተጨውዮም ዝጠፍኡ ኢትዮጵያዊያን ዜጋታት እንትኾኑ እቶም ዳሕረዎት ኤውሮጳዊያን ኢዮም። እቶም ኤውሮጳዊያን ንታ ሃገር ዝህብዎ ረብሓ እንትረአ ሃገር ክርእዩ ብምምጻኦም ንህወቶም ዘድልዮም ነገራት ብምግዛእ ንሃገርና ዝጠቅም ናይ ወጻኢ ሸርፊ ሒዞምልና እዮም መጽዮም። ካሊእ ምንም ዝገብሩልና ነገር የለን። መራሕቲ መንግሥቲ’ውን ኣይኮኑን። እቶም ተጨውዮም ዝጠፍኡ ዜጋታትና ግን ንሕማቕ ኮነ ንጽቡቕ ሃገርና ኩሉ ጊዜ ድሉዋት ኮይኖም ክሳብ ህይወቶም ንዝጥይቕ መስዋእትነት ናይ ምኽፋል ሓላፍነት ዘለዎም እዮም። እዞም ዜጋታት እዚኦም ብመንግሥቶምን ሃገሮም ዝተኽሓዱ እዮም። እዙይ ናይ ኢትዮጵያ መንግሥቲ ኣቃልቦ ንምርካብ ኢትዮጵያዊ እንካብ ምዃን ወዲ ወጻኢ ምዃን ዝሐሸ እዩ ናብ ዝብል መሕፈሪ መንገዲ ዝመርሕ እዩ። ሃገረይን መንግሥተይን ብዛዕባይ ኣይግደሹን ዝብል ስሚዒት ንኽፍጠር ምኽንያት ስለዝኸውን ኣብ ከይዲ ሃገር ከስእነና እዩ። እዙይ መሕፈሪ እንካብ ምዃን ሓሊፉስ ጥሕሰት ሕጊ ሃገር እዩ፣ ብዕምቈት ክረአን ሳዕቤናቱ ክፍተሽን ይግባእ።

ስደት መናእሰይ ተጋሩ ብዝምልከት፣ መንእሰይ ንሓንቲ ሃገርን ሕብረተ-ሰብን ናይ ህልውና ዓንዲ ሕቘ ምዃኑ መብሪሂ ዘድልዮ ኣይኮነን። መንእሰይና ግን ይብተን ኣሎ ይጠፍእ ኣሎ። ናይ ውቅያኖስ ሕንድን ናይ ባሕሪ መዲተራኒያንን፣ በረኻታት ሱዳንን ሊቢያን ሲናይን ይተርፉ ኣለዉ። ምኽንያት ናይዙይ ከዓ ኣብ ሃገርና ዘሎ ምፍራስ ሕግን ስእነት ፍትሕን ምዃኑ ዘዘራርብ ኣይኮነን። ንርኣዮ! ሳዕቤናቱ ብዕምቈት ንመርምሮ!

መሰል ምንቅስቓስ፣

ኣብዙ ሐዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝተፈላለዩ ብሔር ብሐረ-ሰባት ምንም እኳ ዘተፈላለዩ ማሕለኻታት እንተጓነፎም ይንቀሳቐሱ እዮም። ኣብ ትግራይ ግን እያ ሓንቲ ብሕጊ ዝተመስረተት ውድብ ዓረና ኣብ ኣባላታ ዝበጽሕ ዘሎ ግፍዕታት እንርእዮን እንሰምዖን ዘሎና እዩ። ዓላማ ዓረና ንደግፎ ኣይንደግፎ እቶም ዝበሳበሱ ዘለዉ ሰባት ግን ተጋሩ ኣሕዋትናን ኣሓትናን እዮም። ምስ ህወሓት ማዕረ መሰል ኣለዎም። መሪሕቲ ህወሓት እዙይ ናይ ምርዳእ ወይ ዓቕሚ የብሎምን ወይ’ውን ድልየት የብሉን። ክልቲኡ ግን ገሥጋሳይን ጠርናፋይን ኣካባይን ኣካይዳ ግን ኣይኮነን። መዳኸምናን መፍረሲናን እዩ። ሓደ እናወጸዐ እቱ ኻሊእ እናተወፀዐ ዝነብረላ ሃገር ክትነብር ኣይትኽእልን። ንኣብነት ኣብዙ ዝሓለፈ ኣዋርሕ መሪሕነት ኢህወዴግ ተኣኪቡ ናይ ፖለቲካ እሱራት ንምፍታሕ ተሰማሚዑ ውሱናት ናይ ፖለቲካ ስብእናታትን ጋዜጠይናታትን እንትፍትሑ ኣብ ትግራይ ግን ዋላ ሓደኳ ኣይተፈትሐን። ንምንታይ? ብሃገራዊ ሕጊዶ ኣይኮናን እንመሓደር?

እቱ ዝወሃብ ዘሎ ዘሎ ምኽንያት ኣብ ትግራይ ናይ ፖለቲካ እሱራት የብልናን ዝብል እዩ። እዙይ ብዛዕባ እቶም ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝተፈትሑ’ውን ዝበሉና እዩ። ግን ተፈቲሖም። ምፍታሖም እሰየው ዘብል እንትኸውን፣ ብነብሲ ዝጥየቑ እንተይተረፉ እንትፍትሑ ተጋሩ ንምንታይ ዘይፍትሑ? ንምንታይከ ተጋሩ ኩልና እዞም እሱራት ተጋሩ ኣሕዋትና ንኽፍትሑ ኣምሪርና ዘይንጥይቕ? እዙይከ ሕጊ ዲዩ? ፍትሓዊነትከ ኣለዎዶ? ፍርዲ ንሒሊና ሕድ ሕዲና ዝሕደግ እዩ።

ኣብዙ ሀዚ እዋናት ኣብ ሃገርና ተላዒሉ ዘሎ ቅልውላው መልዓሊኡ መግሃስቲ ሕግን ፍትሕን እዩ። ንዙይ’ውን እቱ መሪሕነት ኢህወዴግ ተጠያቒ እየ ኢሉ ሓላፍነት ምውሳዱ ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር፣ እንካብ ቦታ ምቅይያር ዝሓለፈ ስጉምቲ ኣይተወሰደን። እዙይ ማለት ሕጊ ኣይተኸበረን ማለት እዩ። እዙይ ማለት ኣባላት መሪሕነት ህወሓት ንበሎ መሪሕነት ኢህወዴግ ንባዕሉ ልዕሊ ሕጊ ምዃኑ እዩ ዘመላኽተና። ሕጊ ኣብ ዝኽበረሉ ሃገር ተጠየቕቲ ብገበኖም ብሕጊ ይጥየቑ እምበር ባዕሎም ንባዕሎም ይቕረታ ተጋባቢሮም ዝሓልፍዎ ክኸውን ኣይነበሮምን። እዙይ ሃገራውን ህዝባውን ጉዳይ እምበር ናይ ውልቀ-ሰባት ጉዳይ ተገይሩ ዝረአ ክኸውን ኣይኽእልን። ጌጋ ኣካይዳ እዩ። ንኻሊእ ብማይ ቀጠነ ዘይዋዓልዎ ወንጀል እናተፈልፈለ እንትእሰር ሌባ፣ መጠፋፊኢ፣ ጉቦኛ፣ ወንጀለኛ…………ወዘተ ኣባል ህወሓት እስካብ ዝኾነ ዝጥይቖ’ውን የለን። ክንደይ ሊያቡ ኣብቱ ውድብ ተዓቚቦም እዮም ዝርከቡ። ዝጥየቕ ምስ መራሕቲ ህወሓት እንትጻላእ ጥራሕ እዩ። እዙይ ሕጊ ኣልቦነት ፍትሒ ኣልቦነት ዝፈጠሮ ጸገም እዩ።

እምባኣር ንመንበባይ ንዘይምስልቻው ኣብዙይ ምዕጋት ይሐይሽ!

ተጋሩ ኣንዊሕና ነቋምት መጻኢና ነስተኻኽል!

 

ኢትዮጵያ ንዘለዓለም ትንበር!

 

ግርማይ ገዛኸኝ!  

      

  

Find my video

Featured Causes

Over 92% of computers are infected with Adware and spyware. Such software is rarely
accompanied by uninstall.

Living in today’s metropolitan world of cellular phones, mobile computers and other.

Living in today’s metropolitan world of cellular phones, mobile computers and other.

Living in today’s metropolitan world of cellular phones, mobile computers and other.

$
0
K
Donation
0
+
Volunteers
0
+
People Rescued
0
K
Countries

Become a Volunteer

Join us for a better life and beautiful future

OTNAA

OTNAA is organizational network of Tigrians from all over the world.

Choose your language

Follow Us

Search